Arama Motoru

Pages

Powered by Blogger.

Takip Et

4 Nisan 2014 Cuma

Mtsk Yönetmeliği Yine Değiştir

Yeni Yönetmelik için Buraya Tıkla Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine (7) numaralı alt bent ve (b) bendine (6) numaralı alt bent eklenmiştir. “7) Parmak izi alındığına dair belge,” “6) Parmak izi alındığına dair belge,” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Teorik derslerin eğitimini tamamlayan kursiyerler teorik eğitim sınavına, direksiyon eğitimi dersini tamamlayan kursiyerler de direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavında ise kursiyerler başarısız oldukları her sınavdan sonra, kayıtlı oldukları kurstan en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç dönem daha sınavlara girebilirler. Kurslar, bu kursiyerlerden her bir ders saati için ilan ettikleri uygulama ders saati ücretinden fazla ücret alamaz.” MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir. “(3) Millî eğitim müdürlüğünce, teorik sınava gireceklerin listesi özel MTSK Modülü üzerinden onaylanmadan önce; kursta istihdam edilenlerin sosyal güvenliklerinin sağlandığına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca bu kurumların Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması veya borcu bulunmakla birlikte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tecil ve taksitlendirilmiş ya da özel kanunlara göre yapılandırılmış olup taksitlerinin düzenli ödenmiş olup olmadığı kontrol edilir. Bir önceki ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmez.” MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrasındaki “08.00” ibaresi “07.00” olarak değiştirilmiştir. “(1) Teorik derslerin sınavı, Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre merkezî sistemle veya elektronik ortamda yapılır. Merkezi sistemle yapılan teorik derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonra direksiyon eğitimi dersi sınavları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen tarihlerde millî eğitim müdürlüklerince uygulamalı olarak yapılır. Ayrıca elektronik sınava girerek sınavda başarılı olan kursiyer sayısı o dönemde ilçedeki kayıtlı kursiyerlerin %50’sinden veya 300 kursiyerden fazla olması hâlinde direksiyon eğitimi dersini tamamlamak şartıyla direksiyon eğitimi dersi sınavlarına alınır. Direksiyon eğitimi dersi sınavında başarısız olan kursiyerler, elektronik sınava giren kursiyerlerin direksiyon eğitimi dersi sınavlarına dâhil edilebilir.” MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Direksiyon eğitimi dersi il sınav sorumlusu ve sınav yürütme komisyonu MADDE 29 – (1) İl millî eğitim müdürü, il sınav sorumlusu olarak direksiyon eğitimi dersi sınavında sınav yürütme komisyonlarını denetleyerek iş ve işlemlerin mevzuata uygun yapılmasını sağlar. Denetim görevi yapacak olan il sınav sorumlusunun görevleri Genel Müdürlükçe belirlenir. (2) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu; a) Büyükşehir statüsündeki illerde; ilçelerde, b) Büyükşehir statüsünde olmayan illerde; merkez ilçe ile diğer ilçelerde, kurulur. (3) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonu, sınavların belirlenen esaslara göre yürütülmesinden sorumludur. (4) Direksiyon eğitimi dersi sınav yürütme komisyonlarının oluşumu ve görevleri Genel Müdürlükçe belirlenir.” MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 31 – (1) Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu bir başkan ve bir üyeden oluşur. Başkan ve üye; Bakanlıkça verilmiş motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi sınav sorumlusu belgesi bulunan, en az yüksekokul mezunu ve en az üç yıl önce alınmış en az “B” sınıfı sürücü belgesi bulunanlar arasından oluşturulur. Komisyonun oluşum ve görevlerine ilişkin diğer usul ve esaslar Genel Müdürlükçe belirlenir.” MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 38 – (1) Yapılan sınavlarda başarı gösteren kursiyerlere Özel Motorlu Taşıt Sürücüsü Sertifikası (EK-6) verilir. Sertifika bilgileri, imza, fotoğraf ve sağlık raporu sürücü belgesi düzenlenmesine esas olmak üzere elektronik sistemle Emniyet Genel Müdürlüğüne iletilir. Sertifikanın herhangi bir sebeple iptali, kursun doğrudan bağlı bulunduğu il millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılır.” MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında elektronik sistem üzerinden Bakanlıkça gönderilen bilgiler ile kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerden güvenli elektronik sistemle alınan diğer bilgiler esas alınmak suretiyle, sürücü adayının trafik tescil birimlerine bizzat müracaat şartı aranmadan, sertifika sürücü belgesine dönüştürülür. Sertifikanın sürücü belgesine dönüştürülmesi işlemi Emniyet Genel Müdürlüğünce, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 81 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre merkezi olarak kişiselleştirilerek basılır ve ilgililerin beyan etmiş oldukları adreslerine posta yoluyla gönderilir. (2) Sertifika sahipleri, sertifikaların birinci fıkra kapsamında merkezi olarak sürücü belgesine dönüştürülmesi uygulamasına geçilinceye kadar, sertifikalarını sınıfına uygun sürücü belgesiyle değiştirmek üzere herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvururlar. (3) Sürücü sertifikasının sürücü belgesine dönüştürülmesi süresi en çok iki yıldır. Süresi içerisinde sınıfına uygun sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer. Sertifikalar sürücü belgesiyle değiştirilmedikçe karayolunda araç kullanma yetkisi vermez.” MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekleri EK-3, EK-5 ve EK-7 ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin; a) 23 üncü maddesine eklenen üçüncü fıkrası yayımı tarihinden 3 ay sonra, b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 29/5/2013 28661 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 20/6/2013 28683
»»  read more

22 Mart 2014 Cumartesi

Yasaklı Sitelere Girmek için Engellenemeyen DNS Sunucuları

Mahkeme kararı ile erişime engellenmiş sitelere girmek için kullanıldığı tespit edilen DNS sunucuları hemen engellenmekte bu durumda dsn sunucusu sorununa yurt dışından destek geldi üyeliği ücretli olan bir site Türk kullanıcılarına özel sadece 1 yıl geçerli olacak ücretsiz üyelik dağıtmakta eğer sizde bu hizmetten faydalanmak istiyorsanız bu uygulamayı indirmeniz yeterli olacaktır. Yasaklı Sitelere Girmek için DNS Uygulaması için BURAYA TIKLA
»»  read more

17 Mart 2014 Pazartesi

Babadan kocadan hoca olmaz dediğimiz işte tam olarakta bu !!!!

Babadan kocadan hoca olmaz dediğimiz işte tam olarakta bu»»  read more

3 Mart 2014 Pazartesi

Kısmi Yönetmelik Onaylandı SGK Borcu Olanlar Dönem Açamayacak

Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine (7) numaralı alt bent ve (b) bendine (6) numaralı alt bent eklenmiştir. “7) Parmak izi alındığına dair belge,” “6) Parmak izi alındığına dair belge,” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Teorik derslerin eğitimini tamamlayan kursiyerler teorik eğitim sınavına, direksiyon eğitimi dersini tamamlayan kursiyerler de direksiyon eğitimi dersi sınavına girerler. Teorik ve direksiyon eğitimi dersi sınavlarına herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sınavda başarısız olanlar yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralıksız üç dönem daha sınavlara girebilirler. Direksiyon eğitimi dersi sınavında ise kursiyerler başarısız oldukları her sınavdan sonra, kayıtlı oldukları kurstan en az iki saat direksiyon eğitimi dersi almaları şartıyla toplam üç dönem daha sınavlara girebilirler. Kurslar, bu kursiyerlerden her bir ders saati için ilan ettikleri uygulama ders saati ücretinden fazla ücret alamaz.” Yönetmeliğin Devamını Okumak İçin Tıklayınız
»»  read more

19 Şubat 2014 Çarşamba

Yok Artık Böyle Trafik Cezası Görülmedi

Sakarya'da kamyonet sürücüsüne seyir halinde araç kullandığı gerekçesiyle 77 liralık trafik cezası kesti. Emniyet yetkilileri, tutanakta ceza nedeni olarak 'seyir halinde araç kullanmak' notunun sehven yazıldığını belirtti. Bu trafik cezasının gerekçesi şaşırttı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi, geçen yıl 6 Aralık günü İzmit Caddesi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağı yakınlarında R.K'ya ait araca Trafik Kanunu'nun 73. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 77 liralık para cezası kesti.Trafik polisi ceza tutanağına gerekçe olarak 'seyir halinde araç kullanmak' notunu düşmesi şaşkınlık oluşturdu.Ceza tutanağı araç sahibine tebliğ edildi. Emniyet yetkilileri ceza tutanağına gerekçe olarak 'seyir halinde araç kullanmak' notunun sehven yazıldığını belirtti.Karayolları Trafik Kanunu 73. maddesi şöyle; "Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak."
»»  read more

14 Şubat 2014 Cuma

Direksiyon Eğitimi Ölüm Getirdi

Kaza dün akşam Sinop’un Boyabat İlçesi Çakıroğlu Mahallesi üniversite yolu kavşağında meydana geldi. Boyabat’ta özel bir engelliler eğitim merkezinde öğretmen Nihal Doyum, kardeşi Nami Doyum ile birlikte babasına ait otomobille dolaşmaya çıktı. Ehliyeti olmadığı ve direksiyon eğitimi yaptığı öne sürülen Doyum yönetimindeki otomobil kontrolden çıkıp devrildi. Kazada Nihal Doyum öldü, Nami Doyum ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Kazanın bildirilmesi üzerine sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralı Nami Doyum’u Boyabat 75’inci Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
»»  read more

2 Şubat 2014 Pazar

Cüzdanda ehliyet dönemi kapandı

Bakanlık verilerine göre, direksiyon uygulama sınavlarına ilk girişte başarısız olanların yüzde 70'i, dubalar arasına geri geri kurallara göre park yapamadı. Yönetmelikten önce Türkiye genelinde direksiyon sınavlarına ilk girişte başarı yüzdesi yüzde 95 iken, yönetmeliğin uygulanmaya başladığı Temmuz ayından itibaren bu başarı oranı yüzde 72'ye düştü. Ancak sınavın zorlaştırılmasıyla Türkiye'de de başarı yüzdeleri AB ortalamalarına yaklaştı. Direksiyon eğitimi dersi sınavının altı aylık başarı ortalaması temmuzda yüzde 83,3, ağustosta yüzde 72,1, eylülde yüzde 73,8, ekimde yüzde 65,7, kasımda yüzde 70,9, aralıkta yüzde 64,9 olarak gerçekleşti. Denizli'de 100 kişiden 44'üne ehliyet verildi Denizli'de sınava giren 100 kişiden 44'ü ehliyet alabilirken, başarı oranı en düşük iller sıralamasında Denizli'yi Uşak, Manisa, Edirne, Rize, Kahramanmaraş, Aydın, Çanakkale, Afyon ve Kocaeli izledi. Kadın sürücü adayları parkta zorlanıyor Sürücü Kursları ve Eğitimleri Federasyonu Başkanı Lokman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Mayıs 2013'te Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği'nde değişiklikler yapıldığını anımsattı. Yönetmelik değişikliğiyle ehliyet sınavlarının, Avrupa standartlarına kavuştuğuna işaret eden Yıldırım, yazılı aşamadan sonraki direksiyon uygulama sınavında adayların, bazı hataları bir, bazılarını da iki defa yaptığında sınavdan başarısız sayıldığını anlattı. Sürücü adaylarının kalkış sinyalini vermemesi, kemerini takmaması ya da arabayı ilk çalıştırdığında stop ettirmesi halinde sınavın o anda sona erdirilip adayın başarısız sayıldığını belirten Yıldırım, uygulama sınavında geri manevra ve iki duba arasına geri geri park etme zorunluluğunun da getirildiğini söyledi. Bu kategorilerde kadın adayların başarısız olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: "Yeni düzenlemelerle artık cüzdanda ehliyet dönemi kapandı. Özellikle temmuz ayından itibaren sürücü belgesi alan sürücülerimiz, aktif olarak trafiğe çıkabilecek ve aracını kullanabilecek donanımdadır. Hiçbir adayımızın mezun olduktan sonra artık araç sürmeyle ilgili bir problemi yoktur. İki duba arasına kesinlikle yanaşamayan düz geri gidemeyen, aracını hareket ettirirken herhangi bir hata yapan adayın sınavı hemen iptal ediliyor, diğer adayın randevu saati bekleniyor." Sınavı yapanlar da denetleniyor Yıldırım, yeni düzenlemeyle sınav yapıcıların, denetlendiği bir ortamın oluşturulduğunu da bildirdi. Yönetmelik yayımlanmadan önce direksiyon uygulama sınavında başarı ortalamasının yüzde 90'nın üzerinde olduğunu ancak değişiklikten sonra bazı ilçelerde başarı oranınının 35'lere kadar düştüğünü belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "Bu sonuç bizim için kalitenin arttığını gösteriyor. Biz bu sayede eğitimlerimizi daha sık, daha düzgün vermeye başladık. Özellikle ölümlü kazalar bizim içimizi yakıyordu. Bütün haberlerde sürücü kursları töhmet altında kalmaktaydı. Bu olaylardan kurtulmuş olduk. Sürücü kursları artık kendini temize çıkarmış durumda. Yönetmelik aynı amanda bizim için sanal ortamda araç kullanma imkanını da sağladı. Kursiyerlerimizi artık simülatör araçlarıyla yetiştirmekteyiz. Eğitim pisti zorunluluğu artık kaldırıldı ama isteyen kurumlar da kullanabiliyor. Teknolojinin getirdiği imkanlardan faydalanarak adaylarımızı daha ekonomik ve daha gerçekçi bir şekilde yetiştiriyoruz. Trafiğe çıkarmadan önce adaylarımıza tüm riskleri ve kazaları yaşatıyoruz." Yıldırım, yeni düzenlemeyle motosiklet ehliyeti alacaklar için de 18 santimetre genişliğinde, yerden üç santimetre yükseklikteki bir platformda hareket zorunluluğu getirildiğini bildirerek, "Biz bu yolu 'sırat köprüsü' olarak tabir ediyoruz. Bu platformdan geçen arkadaşlarımız sınavda başarılı sayılıyor" dedi.
»»  read more

26 Ocak 2014 Pazar

Ehliyet Sınavı Değil Ölüm Sınavı

Ehliyet almak için yazılı sınavı geçerek, direksiyon sınavına katılma hakkı kazanan Çankayalı sürücü adayları, sürüş bilgilerini gösterecekleri parkuru görünce şok oluyor. Yozgat Bulvarı’ndan başlayan parkura çıkan adaylar, bir süre ilerledikten sonra Yükseltepe Mahallesi’nin içine giriyor. İki şerit gidiş iki şerit geliş olarak refüjle ikiye ayrılan yolun, sürücülerin ilerlemesi gereken kısmı oluşan göçük nedeniyle beton bariyerlerle kapatılınca, adaylar karşı istikamete geçmek zorunda kalıyor. Bir anda hızla giden kamyon ve araçlarla karşı karşıya kalan sürücüler büyük bir şok yaşarken, diğer sürücüler ise korna çalarak tepkilerini gösteriyor. Direksiyon eğitmeni Sait Çevik, “Geliş istikametinde sürücüler için bir uyarı bulunmadığı için, mecburen girdiğimiz yolda büyük bir kazaya davetiye çıkartıyoruz. Adaylar uzun süredir burada ehliyet sınavı değil adeta ölüm kalım sınavı veriyor. Herhangi bir kaza anında sekizde sekiz kusurluyuz” dedi. ÇOK HEYECANLI OLUYORLAR 80 kursun eğitimlerini devam ettirdiği Çankaya bölgesi sürücü kursları direksiyon sınav alanının, barındırdığı tehlikelerle hem diğer sürücüler, hem de sürücü adayı acemi şoförler için risk oluşturduğunu dile getiren Çevik şunları söyledi: “Onlarca Çankayalı sürücü adayını, Forum Ankara AVM’nin yanında bulunan parkurda çalıştırıyoruz. Sürücüler daha önce trafik deneyimleri olmadığı için çok heyecanlı oluyor. Pratik bilgilerini geliştirmenin yanı sıra, kurallar içinde nasıl kalınması gerektiğini ve bilinçli bir sürücü olabilmenin inceliklerini öğretiyoruz. LEVHAYLA BELİRTİLMEMİŞ Bütün bunları öğretmeye çalışırken parkurumuzda bulunan sorunlar ise bizi oldukça zorluyor. Başlangıç noktasında hiçbir trafik işareti ve şerit çizgisi bulunmuyor. Asıl sorun ise AVM’nin yanında, Yülseltepe Mahallesi’ne döndüğümüzde başlıyor. İsmi bulunmayan, ortasından refüjle ayrılmış olan bir caddeden ilerlerken, beton bariyerlerle iki şeridin kapalı olduğunu anlıyoruz. Karşı istikametten gelen sürücüler için levha ya da bir işaretle durum anlatılmamış. Onlar da çukurlarla dolu olan yolda sol şeritten ilerleyince bir anda karşılarına çıkıyoruz. DİĞER SÜRÜCÜLER HAKLI DURUMDA Bu ismi bulunmayan caddenin bir ucu Yozgat Bulvarı’na bağlandığı için özellikle kamyonlar tarafından çok sık kullanılıyor. Bu bizi sürekli olarak ağır yüklü taşıtlarla karşı karşıya getiriyor. Özellikle kornayla uyarılma anlarında sürücü adayları heyecanlarına yenik düşerek kontrol kaybı yaşıyor ve haklı olarak yaşadıkları duruma tepki gösteriyorlar. Diğer sürücüler de kendi istikametlerinde ilerledikleri ve herhangi bir uyarı bulunmadığı için haklı durumdalar. Açıkçası oluşabilecek can ve mal kaybı olan kazalarda sekizde sekiz hatalı bir durumun içinde kalıyoruz. ACİLEN ÇÖZÜLMELİ Çankaya bölgesi sürücü kursları direksiyon sınav alanı onlarca problemle dolu ancak bu hayati durum olunca diğerlerini konuşmuyoruz bile. Sürücü adayları ve diğer vatandaşlar için oluşan bu tehlikeli durumun farkında bir eğitmen olarak BİMER’e onlarca kayıt bıraktım ancak hiçbir sonuç alamadım. Henüz büyük bir kazanın yaşanmadığı bu alanda acilen bir önlem alınması gerekiyor. Yoksa kimsenin hesabını veremeyeceği bir sonuçla baş başa kalabiliriz. Yetkilileri sorumlu davranmaya ve bu durumu çözüme kavuşturmaya davet ediyorum.” SURVIVOR GİBİ Sürücü adaylarının geçtiği Yülseltepe Mahallesi’ndeki isimsiz caddenin sağında ve solunda ise alkol alarak park halinde duran arabalar var. Adaylar hem heyecanlarıyla, hem yolla, hem de bilinçsiz sürücülerle savaşıyor. SOSYAL MEDYADAN TEPKİ Adaylar ve eğitmenleri Facebook üzerinde kurdukları, “Çankaya Bölgesi Sürücü Kursları Direksiyon Sınav Alanı” grubunda, alanla ilgili fotoğraflar paylaşarak, sıkıntılarını dile getiriyor.
»»  read more

16 Ocak 2014 Perşembe

Ehliyet Alacaklara Büyük Kolaylık

Yeni ehliyet alacaklar artık “ASBİS" adı verilen araç ve sürücü belgesi işlemlerinin online ortamda yapılması yönündeki proje kapsamında sürücü sertifikalarını artık Türkiye’deki istedikleri herhangi bir ilden alabilecekler. Daha önceki uygulamada vatandaşlar sürücü sertifikaları ile gittikleri sürücü kursunun bulunduğu ilçedeki emniyet müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyordu. Bu uygulama uzun kuyruklar oluşmasına neden oluyordu. Yeni ehliyetler alacaklar için artık randevu almak için günlerce beklemek ya da uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmayacaklar. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre “ASBIS" adı verilen araç ve sürücü belgesi işlemlerinin online ortamda yapılmasını sağlayan proje kapsamında artık sürücüler sertifikalarını istedikleri ilçe yada İl emniyet Müdürlüğünden alabilecekler. Yani artık İstanbul’dan sürücü sertifikası alan bir kişi isterse Ankara’dan ehliyetini alabilecek. Daha önceki uygulamada Sürücü belgelerinden sürücü sertifikası alan vatandaşlar, sürücü kursunun bulunduğu ilçedeki emniyet müdürlüğüne başvurması gerekiyordu. Bu da nüfusun ve sürücü kurslarının yoğun olduğu bölgelerde aşırı yoğunluğa sebep oluyordu. Vatandaşlar emniyet müdürlüklerinden ehliyetlerini teslim almak için günlerce randevu almaya çalışıyor yada uzun kuyruklarda bekliyorlardı.(DHA)
»»  read more

6 Ocak 2014 Pazartesi

Ehliyet Randevusu Alma Resimli Anlatım

»»  read more